Съществителните в италианския език

71 / 100

Съществителните в италианския език се наричат наричат nomi, подобно на английското nouns, или sostantivo, подобно на английското substantive.

Род (L’articolo)

Съществителните в италианския език имат само два рода – мъжки род (genere maschile) и женски род – (genere femmina). Среден род не съществува за щастие и това прави нещата малко по-лесни от езици като немски и български. Друго облекчение е, че в повечето случаи родът може да бъде разпознат по окончанието на съществителното.

 • Съществителни завършващи на –o, или на съгласна са почти винаги от мъжки род;
 • Съществителни завършващи на –a , на –i, на –ta и на –tu са почти винаги от женски род.
 • Тези които завършват на –е са от един от двата рода и трябва да се научат.

За да не бъда толкова оптимистичен има и изключения – съществителни с окончания –е, или –о, когато ударението е върху окончанието са от мъжки род. Когато са с ударени окончания –а, или –u са от женски род.

При названия на одушевени предмети често думата е една и съща с различни окончания за мъжки и женски род като например il signore, la signora. Има обаче и други, при които думата е еднаква, а родът са различава само чрез определителния / неопределителния член, като например – il collega, la collega.

Пълен определителен член (Articolo determinativo)

Единствено число (Singolare)

Съществителните в италианския език имат пълен определителен член il за тези от мъжки род и la за тези от женски. Еквивалентни са на the в английския език. Когато съществителното започва с гласна буква, и двете il и la се заместват с l’, като например l’uomo, l’acqua. При съществителни от мъжки род започващи със s+съгласна, или z+съгласна се използва съответно lo вместо il.

Множествено число (Plurale)

За множествено число пълният определителен член за мъжки род е i. При съществителни започващи с гласна, или със s+съгласна, или z+съгласна се използва gli.

За множествено число пълният определителният член за женски род е le.

Примери м.р.:

 • il razzo / i razzi (ракетата) – стандартния случай
 • l’uomo / gli uomini (мъжът) – тук съществителното започва с гласна
 • lo spazio / gli spaci (космосът) – тук съществителното започва с s+съгласна

Примери ж.р.:

 • la terra / le terre (земята) – стандартния случай
 • l’isola / le isole (островът) – тук съществителното започва с гласна

Непълен определителен член (Articolo indeterminativo)

Единствено число (Singolare)

Непълният определителен член за мъжки род е un, а за женски – una, като например un ragazzo, una ragazza. При съществителни от мъжки род започващи със s+съгласна, или z+съгласна се използва uno вместо un.

Множествено число (Plurale)

За множествено число непълният определителен член за мъжки род е dei. При съществителни започващи с гласна, или със s+съгласна, или z+съгласна се използва degli.

За множествено число непълният определителният член за женски род е delle.

Примери м.р.:

 • un razzo / dei razzi (ракета) – стандартния случай
 • un uomo / dei uomini (мъж) – тук съществителното започва с гласна но е като в стандартния случай
 • uno spazio / degli spaci (космос) – тук съществителното започва с s+съгласна

Примери ж.р.:

 • una terra / delle terre (земя) – стандартния случай
 • una isola / delle isole (остров) – тук съществителното започва с гласна
Опр. членЕд. ч.Мн. ч.Неопр. членЕд. ч.Мн. ч.
М. родil / loi / gliМ. родun / unodei / degli
Ж. родlaleЖ. родunadelle

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *